Związek Powiatów Województwa Łódzkiego został utworzony w celu wspierania następujących zadań:

Cyfryzacją baz danych EGiB, w tym tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów
i budynków oraz pozyskiwania danych ewidencji budynków i lokali.

Przekształceniu analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej i utworzenie cyfrowych baz danych obiektów topograficznych (BDO T500).

Założeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Informatyzacją zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w obszarach wskazanych przez powiaty będące członkami Związku.